Nieuws

image_pdfimage_print

Nieuws

NIEUWE VOORZITTER OSO WONEN

Persbericht

 27082020

 

NIEUWE VOORZITTER OSO WONEN

 

De Commissie Wonen van het OSO (Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) heeft met ingang van 20 augustus in Kees Slingerland een opvolger gevonden voor Dick Tempelaar die eind vorig jaar zijn functie heeft neergelegd.

 

Het OSO-Alphen is een stichting voor ouderenorganisaties die de belangen van alle senioren van 50 jaar en ouder in Alphen aan den Rijn behartigt. De stichting OSO heeft twee vaste commissies: Zorg & Welzijn, onder leiding van Lydie de Jong en de commissie Wonen met Kees Slingerland als nieuwe voorzitter.

 

Kees (76), geboren en getogen Alphenaar, is een bekende in de wereld van zorg en huisvesting voor ouderen. Na zijn loopbaan in de aannemerij en de bouwopleidingen is hij al een aantal jaren intensief betrokken bij wonen voor ouderen, zowel plaatselijk als landelijk. Zo heeft hij voor de zorginstelling ActiVite een aantal jaren de externe functie projectleider huisvesting vervuld. Daarnaast is hij al ruim 10 jaar toezichthouder bij Futura Zorg, een private zorginstelling die kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen realiseert. Van 2015 tot eind vorig jaar was hij voorzitter van de Alphense Cliëntenadviesraad en had hij daar ook de portefeuille ouderenhuisvesting.

21122017-Brief aan Holland Rijnland betr Zienswijze RWA 2017

ddmm19yy-Open brief

Open brief

OSO maakt zich zorgen over Woningbouw

Aan:

Burgemeester en Wethouders, Politieke partijen in de Gemeenteraad, Cliëntenadviesraad en Inwonersadviesraad

Het OSO maakt zich zorgen over een tekort aan seniorenwoningen ofwel levensloopbestendige woningen toegankelijk voor kinderwagens en rollators in Alphen aan den Rijn. Het tekort neemt alleen maar toe door de vergrijzing, door een groei van het aantal alleenstaanden en het langer thuis blijven wonen.

De vraag is steeds weer: Hoeveel? Waar in Alphen? Koop of huur? Met of zonder zorg? Klein of groot? Betaalbaar? Welke doelgroep: jong of oud? Binnenstad of in de wei? Kunnen leegstaande kantoren worden omgebouwd naar woningen?

Het OSO weet zeker dat de prognose, gemaakt in overleg met de gemeente Alphen aan de Rijn in 2009, niet gehaald zal worden. Dit geldt nog meer als rekening wordt gehouden met de fusie van Alphen met Boskoop en Rijnwoude.

Natuurlijk zijn er allerlei oorzaken van het tekort: Er is geen doorstroming. De bouw loopt achter door de crisis. De inkomensgrens moet aangepast worden. Er wordt gebouwd voor niet Alphenaren; er worden woningen uitgegeven voor een grote regio tot voorbij de bollenvelden. Er wordt niet of behoudend gebouwd in het groen van het Groene Hart. Er wordt horizontaal gebouwd in plaats van verticaal.

De OSO-commissie Wonen is ervan overtuigd: Bouwen is de enige goede oplossing voor de komende jaren.

IN 2009 heeft de OSO-Commissie Wonen in samenwerking met de gemeente door RIGO een onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan levensloopbestendige woningen tot 2020 om het tekort aan geschikte ouderenwoningen op te heffen.

De volgende maatregelen zijn toen afgesproken om de voorraad tot 2020 te realiseren:

Nieuwbouw woningen:

  • 839 Woonforte
  • 2300, jaarlijks 230, 10 jaar lang van 2010 tot 2020

Totaal           3139 gemiddeld, 314 woningen per jaar.

 

Woningvoorraad Centraal Bureau voor de Statistiek

Jaar Beginstand

voorraad

Nieuw

bouw

Overige toevoeging Sloop Overige

onttrekking

Correctie Saldo

voorraad

Eindstand

voorraad

 
2009 30033 245 2       247 30280  
2010 30280 36     -1   35 30315  
2011 30315 466 11 -59 -28   390 30705  
  CBS naar een andere gegevens verameling           300 300  
2012 31005 116 136 -10 -10 43 275 31280  
2013 31280 94 24 -20 -7 4 95 31375  
  Toegevoegd door fusie             14058  
2014 45433 378 49 -88 -20 1 320 45753  
2015 45753 248 20 -41 -11 -1 215 45968  
2016 45968 634 157 -28 -11 3 755 46723  
  Totaal 2217 399 -246 -88 50 2632    
  Gem./jaar 277 50 -31 -11 6 329    

De OSO-commissie Wonen houdt vanaf 2009 de woningvoorraad nauwkeurig in de gaten. De gemiddelde woningvoorraad van 314 per jaar wordt wel gehaald, doch dan is geen rekening gehouden met de gemeentefusie waardoor er ruim 14000 woningen bijkwamen. We zouden er een derde bij moeten tellen om 460 woningen per jaar te realiseren voor de jaren 2014 t/m 2020. De behoefte aan levensloopbestendige woningen is in de laatste jaren ook nog sterk toegenomen doordat verzorgingshuizen zijn gesloten. Deze zitten niet in de prognose van 2009. Ook zijn in de prognose de woningen voor asielzoekers niet opgenomen. We kunnen stellen dat er zeker ruim 500 woningen per jaar aan de voorraad zullen moeten worden toegevoegd.

En dan maar hopen dat deze woningen, vooral grondgebonden woningen, geschikt zullen zijn om met een kleine aanpassing ruimte te bieden aan inwoners met een functiebeperking.

Het OSO roept dan ook alle betrokken partijen op hier aandacht aan te besteden!

 

De OSO Commissie Wonen

 

Voor inlichtingen:

Dick Tempelaar

 

Tel. 06 - 4225 2985

13022018-Wonen door de eeuwen

WONEN DOOR DE EEUWEN HEEN

in Wijkcentrum Swaenswijk

Maandag 13 februari wordt in Wijkcentrum Swaenswijk een zeer interessante lezing gehouden, die samengesteld is door de Alphense ouderenorganisatie Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties (OSO), aanvang 14.00 uur.

Wonen door de eeuwen heen blijft even stilstaan bij de allereerste huizen van ver voor de jaartelling. In die tijd was er ook luxe, zelfs comfortabele elementen. Hoe de huizen en dorpen zijn ontstaan en wanneer pottenbakkers in actie komen. Waarom mensen langs de rivier blijven wonen in groepen bij elkaar.

Wat is de geschiedenis van het toilet? Wanneer werd de grootste badkamer gebouwd? Waarom had een trap in het verleden hoge treden? Voor de jaartelling hadden mensen reeds vloerverwarming, hoe dat werkte wordt aan de hand van interessante dia’s via een powerpoint presentatie vertoond.

In 2030 is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 plus. Verzorgingshuizen zijn er niet meer. Daarom moeten ouderen creatiever nadenken over hun woonsituatie. Nadrukkelijk komt in de lezing ook aan de orde hoe mijn huis van morgen er moet uitzien. In een filmpje worden voorbeelden gegeven over ‘Mijn huis van morgen’. Aanpassingen worden getoond om comfortabeler en veiliger te kunnen wonen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wijkcentrum Swaenswijk ligt tegenover de Swaenswijkbrug ingang Jongkindt Coninckstraat 2b. Parkeren kan gratis op eigen parkeerterrein. Entree is 5 euro inclusief 2 consumptiebonnen. Leden van de ouderenorganisaties (OSO) ofwel ASVA, PCOB en KBO betalen 2,50 euro voor twee consumpties. Meer info over Wijkcentrum Swaenswijk staat op www.wijkcentrumswaenswijk.nl

ddmm19yy-Film

13052017-Enquëte

Enquête woonbehoeften senioren

De commissie Wonen cab het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden heeft onlangs een enquête opgesteld om de woonbehoefte van senioren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn in kaart te brengen. Het enquêteformulier is te vinden op de website Mijnhuisvanmorgen.nl.

Onlangs is besloten om de reactietermijn met drie weken te verlengen. Tot uiterlijk 13 mei kunnen belangstellenden hun wensen en behoeften nog kenbaar maken.

Uit de tot nu toe ingestuurde formulieren blijkt een grote voorkeur voor wonen in de omgeving van de Baronie, maar ook voor de omgevingen van de Aarhof, de Herenhof en de Atlas blijkt een behoorlijke belangstelling te bestaan. Tot nu toe bleek uit de ontvangen reacties nog geen interesse voor seniorenwoningen in Koudekerk aan de Rijn, Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp en Boskoop.

Met de gemeente, met vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars zijn wij in gesprek over mogelijkheden om seniorenwoningen te laten bouwen met voldoende parkeermogelijkheden, scootmobielruimte met elektra/aansluiting en bergingen op de begane grond, met duurzame energie/opwekkingsmogelijkheden, alsook met een hobbyruimte en gastenkamers. Op grond van de binnengekomen reacties zijn wij met verschillende ontwikkelaars in gesprek over bestaande en te ontwikkelen bouwplannen in de omgeving van de Baronie.

Enquête woonbehoeften senioren

 

Elders hebt u al kunnen lezen dat de Surplusbeurs dit jaar naar 8 oktober is verplaatst. Daarom is de uiterste inzendtermijn voor de enquête van de OSO-commissie Wonen over de woonwensen en  ‑behoeften van senioren stilzwijgend met een paar weken verlengd tot medio mei. Dat leidde nog tot enkele extra inzendingen van senioren.

De keerzijde is dat op dit moment nog niet alle gegevens beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zal de eindconclusie niet veel anders luiden dan die bij de tussenevaluatie.  De commissie hoopt dat zij binnenkort meer informatie kan geven.

Intussen is de commissie met diverse instanties in gesprek over de mogelijkheden om in de nabije toekomst in de omgeving van De Baronie woningen te realiseren die voldoen aan de wensen en behoeften van senioren. In deze gesprekken is de commissie geen risicodragende partij. Wel speelt zij een actieve rol als meedenkende en adviserende gesprekspartner.

Wij houden u op de hoogte.

Nog even nalezen: (klik op tekst)

Enquëteformulier:  (druk op link voor het formulier)

09022017-Baronie

 Baronie

 

 

Bij de druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van het kopen of huren van seniorenwoningen op 9 februari kregen de aanwezigen een enquêteformulier aangereikt, waarop zij hun voorkeur konden aangeven. Ongeveer een derde van de aanwezigen leverde het formulier ingevuld in. Ook via email kwamen enkele reacties binnen.

Een voorlopige tussenstand levert de volgende informatie op: ongeveer een derde van de respondenten kiest voor de omgeving van De Baronie. Op de tweede plaats zijn drie locaties met elk bijna 20% aangewezen: De Herenhof, De Aarhof en De Atlas. Uit de voormalige gemeenten Rijnwoude en Boskoop kwamen tot nu toe geen reacties binnen.

35% van de mensen kiest voor koop; 35% kiest voor huurbouw; de overige 30% heeft nog geen keuze gemaakt.

Een derde van degenen die het formulier invulden is tussen de 60 en 65 jaar oud; een derde is tussen de 65 en 70 jaar oud. De rest is ouder dan 70 jaar.

Aan wethouder Van As is de vraag gesteld of er bouwgrond is rondom de Baronie. Hierop heeft de gemeente twee locaties aangewezen die voor nieuwbouw in aanmerking komen. Deze locaties liggen op ongeveer  200 meter afstand van de Baronie

 

Zoals gezegd gaat het nog maar om een tussenstand. Belangstellenden kunnen nog tot en met 23 april 2016 een formulier invullen en toesturen aan de OSO-commissie Wonen.

Het formulier kan worden gedownload van de website Mijnhuisvanmorgen.nl :

http://mijnhuisvanmorgen.nl/2-algemeen/180-seniorennieuws-inz-info-avond.

24012018-Uitnodiging 24 januari 2018 "Keuzes in de laatste levensfase"

 

OSO Commissie Wonen


Meest recente berichten